"Jackie" Chan Kong Sang

"Jackie" Chan Kong Sang

Barry Charles Cryer

Barry Charles Cryer

Arthur Wilton “Brown”

Arthur Wilton “Brown”

Eric Reed “Jello Biafra” Boucher

Eric Reed “Jello Biafra” Boucher

Feroza “Meera” Syal

Feroza “Meera” Syal

Norma Jeane “Marilyn Monroe” Baker

Norma Jeane “Marilyn Monroe” Baker

Megumi Hayashibara

Megumi Hayashibara

Eric Idle

Eric Idle

John Marwood Cleese

John Marwood Cleese